Пояснювальна записка. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Обмен учебными материалами


Пояснювальна записка. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУДПСУ

Голова циклової комісії фінансових дисциплін

__________Н.І. Ковальчук

“__”_________2012 р.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу “Казначейська справа”

за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”

спеціальностей 5.03050801 „Фінанси і кредит ”,

5.03050901 “Бухгалтерський облік”

Ірпінь – 2012


Завдання для проведення комплексної контрольної роботи розроблені на основі навчальної програми з курсу „Казначейська справа ”, затвердженої у 2012р.

Кількість завдань: 4 Кількість варіантів: 30

Автор В.В. Тарнавська

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії фінансових дисциплін

протокол №____від “____”____20___ р.


Пояснювальна записка

Комплексна контрольна робота з курсу ”Казначейська справа” проводиться в аудиторії за розкладом занять у формі контрольної роботи, на яку відводиться 80 хвилин часу (одна академічна година).

Метою комплексної контрольної роботи є контроль вивчених студентами теоретичних засад курсу.

Комплексна контрольна робота складається з 30 варіантів, кожен з яких містить:

І. Термінологічне визначення.

ІІ. Два теоретичних питання по темах:

Тема 1. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні Тема 2. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження державної казначейської служби України Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів Тема 5. Організація касового виконання державного бюджету за доходами Тема 6. Організація касового виконання державного бюджету за видатками Тема 7. Обслуговування державних цільових фондів Тема 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів Тема 9. Контроль у системі казначейства

ІІІ. П’ять тестових завдань з вищевказаних тем.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів визначаються шляхом узагальнення результатів всієї контрольної роботи за відповідною шкалою:

1. Термін – 1 бал

2. Теоретичне завдання - 1,5 бала кожний.

3. Тестові завдання - 0,2 бала кожний.

В процесі оцінювання комплексної контрольної роботи використовується4-бальна система оцінювання:

“відмінно” ставиться студенту, який показує глибоке розуміння суті поставлених запитань та безпомилково виклав навчальний матеріал;

“добре” ставиться студенту, знання якого є достатніми; студент дає відповідь на поставлені питання, хоч і допускає несуттєві помилки;

“задовільно” ставиться студенту, який поверхнево відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять;

“незадовільно” ставиться студенту, який не розуміє суті поставлених питань, відтворює незначну частину навчального матеріалу, при викладенні навчального матеріалу допускає грубі помилки.Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная